jineteit@gmail.com 090 919 6246

เกี่ยวกับบริษัท

...

จิเนเต้ (JINETE) เป็นผลิตภัณฑ์ที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูง (HighPerformance DigitalOrganization) ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อยกระดับการพัฒนาองค์กรดิจิทัลใน ๖ มิติ ได้แก่ 1)แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ 2)ศักยภาพเจ้าหน้ที่องค์กร 3)การบริการ 4)การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล 5)โครงสร้างพื้นฐานความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ และ 6)เทคโนโลยีดิจิทัลและการนำไปใช้

ผลิตภัณฑ์ระบบสำนักงานดิจิทัล

โดยบริษัทพัฒนาผลิตภัณฑ์ระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Officer) ที่สนับสนุนองค์กรดิจิทัล ได้แก่ 1) ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
2) ระบบบริหารทรัพย์สิน 3) ระบบบริหารยานพาหนะ
4) ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์ 5) ระบบบริหารงบประมาณ
6) ระบบบริหารโครงการ 7) ระบบบริหารห้องประชุม
8) ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 9) ระบบบริการแจ้งซ่อม และ
10) ระบบบริการเอกสาร 11) ระบบไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์

ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จต่อการใช้ระบบสำนักงานดิจิทัลเพื่อส่งเสริมองค์กรดิจิทัล คือการศึกษาวิจัยถึงการยอมรับผลิตภัณฑ์จิเนเต้ แบ่งออกเป็น 5 ปัจจัย ได้แก่
1) การรับรู้ถึงประโยชน์ (Perceive Usefulness)
2) การรับรู้ความง่ายต่อการใช้งาน (Perceive Ease of Use)
3) อิทธิพลทางสังคม (SocialInfluence)
4) ทัศนคติที่มีต่อการใช้งาน (Attitude Toward Use)
5) ความตั้งใจในการใช้งาน (Intention to Use)และ
6) ความคุ้มค่าและยุติธรรม (Value and Fair)
ผลการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก (Mean = 4.55, SD. = 0.24)

ผลิตภัณฑ์

01

ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล

เป็นการควบคุมการใช้งานของบุคลากร ในเรื่องการกำหนดสิทธิ์ใช้งาน การจัดทำประวัติบุคลากร ตลอดจนการจัดการโครงสร้างและตำแหน่งเป็นต้น

02

ระบบบริหารทรัพย์สิน

เป็นระบบที่ช่วยสร้างความอุ่นในให้กับองค์กรในเรื่องของการตรวจสอบ ติดตามการคงอยู่ของ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งปลูกสร้าง และยังคำนวณค่าเสื่อมของครุภัณฑ์ได้อย่างแม่นยำ

03

ระบบบริหารยานพาหนะ

เป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องการใช้ยานพาหนะ การเตือนเรื่องต่อภาษี ต่อกรมธรรม์ประกันภัย และการซ่อมบำรุงเป็นต้น

04

ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์

เป็นส่วนประกอบของปัจจัยสู่เป้าหมายขความสำเร็จขององค์กร เริ่มจาก วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ และตัวชี้วัด สามารถติดตามการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้

05

ระบบบริหารงบประมาณ

เป็นการเพิ่มศักยภาพในการใช้งบประมาณขององค์กร ตั้งแต่ การตั้งกรอบตามแผนยุทธศาสตร์ ผลิต กิจกรรม ประเภทงบประมาณ หมวดงบประมาณ รายรับและค่าใช้จ่าย และส่งข้อมูลสนับสนุนระบบบัญชี

06

ระบบบริหารโครงการ

เป็นหลักการในการวางแผนโครงการ การวางแผนงบประมาณ การจัดการกิจกรรม การจัดการผู้รับผิดชอบ การกำกัดความก้าวหน้าโครงการ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัด และความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

07

ระบบบริหารห้องประชุม

เป็นการช่วยอำนวยความสะดวกต่อการจัดสรรห้องประชุม เพื่อไม่พลาดทุกการประชุมที่สำคัญขององค์กร และยังสามารถอำนวยความสะดวกไฟล์ด้านเอกสาร ให้กับผู้เข้าร่วมประชุมอย่างรวดเร็ว

08

ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

เป็นการควบคุมการจัดการหนังสือเข้า หนังสือออก หนังสือภายใน หนังสือภายนอก ประกาศ คำสั่ง การออกเลขที่หนังสือ และ การเกษียณหนังสือออนไลน์ เป็นต้น เพื่อการลดปริมาณกระดาษ และลดงบประมาณจัดสื่อกระดาษอย่างยั่งยืน

09

ระบบบริการแจ้งซ่อม

เป็นการบริการให้กับบุคลากรขององค์กรในการส่งซ่อมครุภัณฑ์ที่ลงทะเบียนในระบบ ติดตามสถานะการส่งซ่อม และแจ้งเตือนสถานะเมื่อซ่อมสำเร็จ เป็นต้น

10

ระบบบริการเอกสาร

เป็นการบริการคลังเอกสาร โดยการแนบไฟล์เอกสารที่สามารถอับโหลดไฟล์ และดาวน์โหลดไฟล์ได้อย่างสะดวกรวดเร็วตามสิทธิ์การเข้าถึงเอกสารแบบสาธารณะและแบบความเป็นส่วนตัว

11

ระบบไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล)

เป็นระบบให้บริการอีเมลกลางของส่วนงานต่าง ๆ เพื่อการรับส่งข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ หรือหนังสือเอกชน โดยสามารตั้งชื่อ "saraban แล้วตามชื่อโดมน (domain name) ของส่วนราชการ หรือของเอกชน

98 %

ผู้ใช้แฮปปี้

521

องค์กรที่ใช้ระบบ

1,463

ผู้ใช้ระบบ

15

เจ้าหน้าที่ดูแล

บริการของเรา

ระบบสำนักงานดิจิทัล

บริการแพลตฟอร์มระบบสำนักงานดิจิทัล สำหรับส่งเสริมการพัฒนาองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงให้ใช้ระบบฟรีตามเงื่อนไขการให้บริการ

ให้เช่าพื้นที่ข้อมูล

บริการให้เช่าพื้นที่ข้อมูลสำหรับการจัดเก็บข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และยุติธรรม โดยมีแพคเก็ตให้เลือกตามความเหมาะสมขององค์กร

การฝึกอบรม

บริการฝึกอบรมการใช้งานระบบสำหนักงานดิจิทัล เพื่อเพิ่มความสามารถและทักษะทางด้านความรู้ดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร พร้อมมอบวุฒิบัตรผ่านการฝึกอบรม ด้วยวิทยากรมืออาชีพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การนำเข้าข้อมูล

บริการนำเข้าข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel หรือ CSV หรือ การคีย์เข้าข้อมูลหน้างานของแต่ละองค์กร เพื่อความสะดวก และลดเวลาการทำงานของลูกค้า

การพัฒนาระบบและรายงาน

บริการพัฒนาระบบเพิ่มเติมแบบเฉพาะกับบริบทขององค์กร โดยใช้มาตรฐานวงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศมาวิเคราะห์ ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า และพัฒนารายงานโดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ของรายงานที่ถูกต้อง แม่นยำ และน่าเชื่อถือ

ราคาและบริการ

Free

0 บาท/เดือน


 • พื้นที่จัดเก็บ 300 MB (SSD)
 • ไม่จำกัด จำนวนผู้ใช้งาน
 • ไม่จำกัด Bandwidth
 • ฟรี Sub Domain
 • ระบบลบ Sub Domain อัตโนมัติ เมื่อไม่มีการใช้งานภายใน 30 วัน และไม่สามารถกู้คืนข้อมูลได้

Basic

10,200 บาท/ปี

9,900 บาท/ปี

825 บาท/เดือน

 • พื้นที่จัดเก็บ 10 GB (SSD)
 • ไม่จำกัด จำนวนผู้ใช้งาน
 • ไม่จำกัด Bandwidth
 • ฟรี Sub Domain
 • สำรองข้อมูลทุกวัน นาน 7 วัน
 • ให้คำปรึกษาฟรี
 • อบรมฟรี 2 ชั่วโมง (ออนไลน์)
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Growth (ยอดนิยม)

17,880 บาท/ปี

15,900 บาท/ปี

1,350 บาท/เดือน

 • พื้นที่จัดเก็บ 20 GB (SSD)
 • ไม่จำกัด จำนวนผู้ใช้งาน
 • ไม่จำกัด Bandwidth
 • ฟรี Sub Domain
 • สำรองข้อมูลทุกวัน นาน 7 วัน
 • ให้คำปรึกษาฟรี
 • อบรมฟรี 2 ชั่วโมง (ออนไลน์)
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

Enterprise

94,900 บาท /ปี

71,800 บาท /ปี

7,200 บาท/เดือน

 • พื้นที่จัดเก็บ 100 GB (SSD)
 • ไม่จำกัด จำนวนผู้ใช้งาน
 • ไม่จำกัด Bandwidth
 • ฟรี Sub Domain
 • สำรองข้อมูลทุกวัน นาน 7 วัน
 • ให้คำปรึกษาฟรี
 • อบรมฟรี 6 ชั่วโมง (ออนไลน์)
 • ราคานี้ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
ระบบสำนักงานดิจิทัลFREEBASICGROWTHENTERPRISE
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
ระบบบริหารทรัพย์สิน
ระบบบริหารยานพาหนะ
ระบบบริหารแผนยุทธศาสตร์
ระบบบริหารงบประมาณ
ระบบบริหารโครงการ
ระบบบริหารห้องประชุม
ระบบบริหารงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ระบบบริการแจ้งซ่อม
ระบบบริการเอกสาร
ระบบไปรษณีอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางติดต่อ

ที่อยู่

49/4 ม.3 ซ.เทศบาล8 ต.หนองกะขะ อ.พานทอง จ.ชลบุรี 20160 ประเทศไทย

อีเมล

jineteit@gmail.com

LINE Official

@jinete

เว็บไซต์นี้ใช้คุ้กกี้เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อ่านเพิ่มเติมคลิก (Privacy Policy) และ (Cookies Policy)